Word lid Bestel gratis

Voorlichting geven over longziekten

Aan publieksgroepen uitleggen wat longziekten zijn en begrip vragen voor de situatie van chronisch longzieke mensen, dat beschouwen wij  in Gelderland en Utrecht als een kernactiviteit. Kunt u zelf  voorlichtingsbijeenkomsten en/of gastlessen verzorgen of wilt u dat graag leren? Wij zoeken belangstellenden die gehoor kunnen geven aan  voorlichtingsverzoeken van EHBO verenigingen, Rode Kruis, Ouderenbonden, Zonnebloem, MBO-scholen, basisscholen, apotheken, bedrijfshulpverleners e.d.

Wij verzorgen op verzoek ook gastlessen aan anderstaligen, bijv.  groepen van allochtone afkomst zoals Turkse mannen, Marokkaanse vrouwen e.d. Dat doen we vaak in moskeeën en buurthuizen en samen met migranten organisaties. Bij deze activiteiten is soms ook een tolk betrokken.

 

Kennis is de basis van begrip

U geeft, onbezoldigd en op aanvraag, voorlichting over longziekten aan verenigingen, stichtingen, scholen, ouderenbonden et cetera. De groepen variëren van 10 tot 50 personen en de voorlichting gaat vooral over astma, COPD, bijzondere longziekten, het Longfonds of een combinatie van deze onderwerpen.

Zet uw talent in voor mensen met een ongeneeslijke longziekte.

 Wat verwachten wij?

U bent zelf ervaringsdeskundig op het gebied van longziekten of u heeft hier de nodige kennis over
U bent plm. 2 dagdelen cq. avonden per maand beschikbaar
U kunt de voorlichtingslocatie zelfstandig bereiken, ook in de avonduren
U bent in staat om zelfstandig te kunnen werken
U bent bereid om zich te verdiepen en op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen m.b.t. longziekten
U heeft een goede kennis van de Nederlandse taal en u bent zowel mondeling als schriftelijk voldoende uitdrukkingsvaardig
U vindt het fijn om op een interactieve wijze voorlichting te geven

Wat bieden wij?

Leuk en voldoening gevend vrijwilligerswerk
Reis- en parkeerkostenvergoeding
Collectieve WA- en Ongevallenverzekering
Ondersteuning van ervaren collega voorlichters
Ondersteuning bij het verwerven van opdrachten
Gratis training en bijscholing
Gratis lidmaatschap van het Longfonds
Toegang tot algemene informatie en voorzieningen van het Longfonds voor vrijwilligers
Bruikleen (o.b.v. groepsdelen) van laptop en beamer